changming789

 • 2019-06-12
 • 回复了主题帖: STM32F103VE DAC+DMA+TIM,通道1,无信号输出

  huo_hu 发表于 2019-6-11 16:36 你先看看dac这块是否正常停止数据切换或极慢速切换,看输出电压是否正常,然后再开启dma看数据是否写入dac寄 ...
  谢谢,找到问题了,仿真调试,查看对应寄存器,发现了问题。 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;这一句写错了

 • 回复了主题帖: STM32F103VE DAC+DMA+TIM,通道1,无信号输出

  huo_hu 发表于 2019-6-11 16:36 你先看看dac这块是否正常停止数据切换或极慢速切换,看输出电压是否正常,然后再开启dma看数据是否写入dac寄 ...
  谢谢,找到问题了,仿真调试,查看对应寄存器,发现了问题。 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;这一句写错了

 • 2019-06-11
 • 回复了主题帖: STM32 DMA+DAC 没有信号

  不需要打开AFIO时钟吗?

 • 发表了主题帖: STM32F103VE DAC+DMA+TIM,通道1,无信号输出

  采用STM32F103VET6单片机,DAC+DMA+TIM2触发方式,通道1输出正弦波,参考例程配置,但是没有信号输出,硬件检查了正常。求助   #include "stm32f10x.h" u16 Dac1_Data[101]={ 2048,2177,2305,2432,2557,2681,2802,2920,3034,3145,3251,3353,3449,3540,3625,3704,3777,3842,3901,3952, 3995,4031,4059,4080,4092,4095,4092,4080,4060,4032,3996,3953,3902,3844,3778,3706,3628,3543,3452,3355, 3254,3148,3037,2923,2805,2684,2560,2435,2308,2180,2051,1923,1795,1668,1542,1419,1297,1179,1065,954, 847,746,649,558,473,394,321,255,197,145,102,65,37,17,4,0,4,16,35,63, 99,142,193,251,316,388,466,551,642,738,839,946,1056,1171,1288,1409,1533,1658,1785,1913, 2041}; void RCC_Configuration(void) {         ErrorStatus HSEStartUpStatus;           /* RCC system reset(for debug purpose) */   RCC_DeInit();   /* Enable HSE */   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   /* Wait till HSE is ready */   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)   {     /* Enable Prefetch Buffer */     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);     /* Flash 2 wait state */     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);             /* HCLK = SYSCLK */     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        /* PCLK2 = HCLK */     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);     /* PCLK1 = HCLK/2 */     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);     /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);     /* Enable PLL */     RCC_PLLCmd(ENABLE);     /* Wait till PLL is ready */     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)     {     }     /* Select PLL as system clock source */     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);     /* Wait till PLL is used as system clock source */     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)     {     }   }   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2,ENABLE);           RCC_APB1PeriphClockCmd(                     RCC_APB1Periph_TIM2  |                     RCC_APB1Periph_DAC,ENABLE);         /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE and AFIO clocks 72M*/   RCC_APB2PeriphClockCmd(               RCC_APB2Periph_AFIO  |                     RCC_APB2Periph_GPIOA |                           RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);    }                                                                                                                /**ÍâΧµ×²ãÇý¶¯¡¢IO¿ÚģʽµÄÉèÖÃ**/ void GPIO_Configuration(void) {   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //DAC1         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//GPIO_Mode_AIN;//Ä£ÄâÊäÈë   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); }        void DAC_Configuration(void) {         DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure;           /* DAC channel1 Configuration */   DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T2_TRGO; // T2´¥·¢¹¦ÄÜ   DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; // ²»Ê¹Óò¨Ðη¢ÉúÆ÷   DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0; // Êä³ö»º´æ¹Ø±Õ   DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; // Êä³ö»º´æ¹Ø±Õ    DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure); // Æô¶¯ADCת»» } void DMA_Configuration(void) {         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;                 DMA_DeInit(DMA2_Channel3);           /* DMA2 Configuration */   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&(DAC->DHR12R1); // DAC1µØÖ·   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&Dac1_Data; // ÄÚ´æµØÖ·  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; // ÄÚ´æÊä³öÊý¾Ýµ½ÍâÉè   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 101; // ¼Ä´æÆ÷´óС   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // ÍâÉèµØÖ·²»µÝÔö   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // ÄÚ´æµØÖ·µÝÔö    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // ¿í¶È°ë×Ö     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // ¿í¶È°ë×Ö     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // ¹¤×÷ÔÚÑ-»·»º´æģʽ         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // Êý¾ÝÓÅÏȼ¶         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // ûÓÐÉèÖÃÄÚ´æµ½ÄÚ´æ´«Êä   DMA_Init(DMA2_Channel3,&DMA_InitStructure); // DAC1¶ÔÓ¦DMA2ͨµÀ3           /* Enable DAC Channel1 */   DMA_Cmd(DMA2_Channel3,ENABLE);//ʹÄÜDAC1                 DAC_Cmd(DAC_Channel_1,ENABLE);//ʹÄÜDAC1                 DAC_DMACmd(DAC_Channel_1,ENABLE);//ʹÄÜDAC1µÄDMA                 TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//ʹÄÜTIM2 } void TIM_Configuration(void) {         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;   /* TIM2 Configuration */   /* Time base configuration */   TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x19;   //ÉèÖÃÊä³öƵÂÊ Value=72000000/(101*F)         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0;  //²»Ô¤·ÖƵ        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //²»Ô¤·ÖƵ           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;     TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);                 /* TIM2 TRGO selection */   TIM_SelectOutputTrigger(TIM2,TIM_TRGOSource_Update);         } int main(void) {   RCC_Configuration();                                          //ÅäÖÃʱÖÓ                 GPIO_Configuration();                                          //ÅäÖÃIO¿Ú         TIM_Configuration();                 DAC_Configuration();                 DMA_Configuration();         while(1)         {         } }

 • 回复了主题帖: stm32F4想用TIM+DMA+DAC转换,大神帮忙看看程序差哪

  AFIO 时钟没有开启

最近访客

< 1/1 >

统计信息

已有3803人来访过

 • 芯币:49
 • 好友:18
 • 主题:2
 • 回复:19
 • 课时:--
 • 资源:--

留言

你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


现在还没有留言